Jihad

Jihad

 • Keutamaan jihad dan mujahidin (pejuang)
 • Hukum berjihad
 • Tidak ikut berperang
  • Tidak ikut berperang tanpa halangan
  • Halangan tidak ikut berperang
   • Dibolehkan tidak ikut berperang karena halangan: 9:91, 9:92, 48:17
   • Orang sakit dan orang lemah tidak ikut berperang: 4:95, 9:91
   • Tidak ikut berperang karena ketiadaan nafkah: 9:91, 9:92
 • Sifat-sifat mujahidin
 • Persiapan berperang
 • Fase-fase pertempuran
 • Harta rampasan perang dan fai’
  • Hukum harta rampasan perang: 8:1, 48:19, 48:20
  • Pembagian harta rampasan perang
   • Harta rampasan perang dibagi lima: 8:41
   • Harta rampasan perang halal bagi tentara: 8:69, 48:19, 48:20
   • Bagian orang yang tidak ikut berperang: 48:15
  • Fai’ (harta rampasan yang diambil tanpa melalui perang)
   • Mencuri harta rampasan: 3:161
   • Pembagian fai’: 59:7
 • Perjanjian
  • Perdamaian
   • Perjanjian damai dengan musyrikin: 9:8
   • Memenuhi perjanjian dengan orang kafir: 9:4
   • Melanggar perjanjian
  • Gencatan senjata
   • Hukum gencatan senjata: 8:61, 9:4
   • Gencatan senjata antara Nabi dan orang-orang musyrik: 8:61, 9:4

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Advertisements

  Leave a comment

  Sejarah

  Sejarah

 • Zaman jahiliah
 • Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.
  • Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.: 2:129, 6:20, 7:157, 26:196, 26:197, 46:10, 61:6
  • Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat: 48:29
  • Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.: 5:19
 • Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.
 • Awal turun wahyu
 • Sejarah di Mekah
 • Hijrah
 • Sejarah di Madinah
 • Sifat-sifat nabi Muhammad saw.
 • Beberapa budi pekerti Nabi saw.
  • Budi pekerti kaum Muhajirin
  • Budi pekerti kaum anshar
  • Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
   • Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
    • Abu Bakar ra. akan masuk surga: 92:21
    • Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar: 49:2
    • Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.: 9:40
    • Sifat-sifat Abu Bakar ra.
     • Kedermawanan Abu Bakar ra.: 92:21
   • Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
  • Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
  • Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
  • Budi pekerti para sahabat
   • Keutamaan sahabat: 9:108, 39:33, 59:10
   • Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
    • Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.: 33:37
    • Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak: 33:37, 33:40
  • Budi pekerti orang Arab
   • Budi pekerti orang Quraisy: 106:4

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Bangsa-bangsa Terdahulu

  Bangsa-bangsa Terdahulu

 • Awal kejadian makhluk
 • Nabi-nabi
 • Tugas para Nabi
 • // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Hukum Pidana (Jinayah)

  Hukum Pidana (Jinayah)

 • Sanksi-sanksi
  • Macam-macam hukuman
   • Hudud (hukuman yang telah ditentukan): 2:178, 5:45
 • Kejahatan murtad (keluar agama)
  • Yang dianggap murtad
  • Sanksi murtad
   • Hukuman murtad di akhirat: 2:217
 • Kejahatan membunuh
 • Kejahatan selain membunuh
  • Sanksi melukai orang lain
   • Kisas bagi yang melukai orang lain: 5:45
   • Gugurnya hukuman melukai orang lain: 5:45
 • Kejahatan berzina
 • Kejahatan menuduh orang lain berbuat zina
  • Hukum menuduh orang lain berbuat zina
   • Menuduh berzina adalah dosa besar: 24:4, 24:23
  • Sanksi menuduh orang lain berbuat zina
   • Mendera orang yang menuduh berzina: 24:4
   • Kesaksian penuduh zina tidak diterima: 24:4
   • Penuduh zina yang menyesal dan menarik kembali tuduhannya: 24:5
 • Kejahatan mencuri
  • Sanksi mencuri
   • Pemotongan tangan pencuri
    • Hukum memotong tangan pencuri: 5:38
 • Kejahatan begal-rampok
  • Hukum begal dan perampokan
   • Taubatnya perampok dan pembegal: 5:34
  • Sanksi perampok dan pembegal: 5:33
 • Kejahatan menentang penguasa
  • Sanksi penentang
   • Memerangi penentang: 49:9

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Peradilan dan Hakim

  Peradilan dan Hakim

 • Kekuasaan yang sah
 • Peradilan
 • Saksi dan bukti
 • // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  1 Comment

  Muamalat

  Muamalat

 • Tukar-menukar: 2:275
 • Sumbangan
 • Pembebasan
 • Pembatasan
  • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
   • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
   • Orang yang diawasi
    • Mengawasi anak kecil
     • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
    • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5
 • Pengukuhan
  • Gadai-boreh
   • Disyariatkannya boreh: 2:283
  • Kafalah (menanggung)
   • Disyariatkannya kafalah: 12:72
 • Ganti-rugi
  • Ghashab (mengambil tanpa izin)
   • Sanksi ghashab: 4:30

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Pakaian dan Perhiasan

  Pakaian dan Perhiasan

 • Pakaian
  • Etika berpakaian
   • Menutup aurat dengan pakaian: 7:26
  • Pakaian wanita
   • Wanita memanjangkan bajunya: 24:31, 33:59
   • Tabarruj (menampakkan kecantikan dan perhiasan)
    • Wanita yang keluar rumah dengan perhiasannya: 24:60
    • Menampakkan perhiasan di depan muhrim: 24:31, 33:55
   • Hijab: 24:31, 24:60, 33:53, 33:55, 33:59
   • Menutup muka wanita: 24:31
   • Keringanan hijab terhadap orang tua: 24:60
   • Perhiasan pada pakaian wanita: 24:31
 • Perhiasan
  • Perhiasan yang dilarang
   • Tato dan orang yang membuat tato: 4:119
   • Menyambung rambut: 4:119
   • Meperbaiki gigi agar tampak lebih cantik: 4:119
  • Permainan dan hiburan

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Makanan Dan Minuman

   Pakaian dan Perhiasan 

 • Pakaian
  • Etika berpakaian
   • Menutup aurat dengan pakaian: 7:26
  • Pakaian wanita
   • Wanita memanjangkan bajunya: 24:31, 33:59
   • Tabarruj (menampakkan kecantikan dan perhiasan)
    • Wanita yang keluar rumah dengan perhiasannya: 24:60
    • Menampakkan perhiasan di depan muhrim: 24:31, 33:55
   • Hijab: 24:31, 24:60, 33:53, 33:55, 33:59
   • Menutup muka wanita: 24:31
   • Keringanan hijab terhadap orang tua: 24:60
   • Perhiasan pada pakaian wanita: 24:31
 • Perhiasan
  • Perhiasan yang dilarang
   • Tato dan orang yang membuat tato: 4:119
   • Menyambung rambut: 4:119
   • Meperbaiki gigi agar tampak lebih cantik: 4:119
  • Permainan dan hiburan

  if (!document.layers)
  document.write(‘

  idx

  Leave a comment

  Hukum Privat

  Hukum Privat

 • Anak-anak
 • Perkawinan
  • Perintah nikah: 4:3, 24:32, 30:21
  • Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
  • Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
   • Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6, 33:53
   • Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
    • Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
    • Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
    • Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
    • Haram menikahi anak tiri: 4:23
    • Haram menikahi ibu tiri: 4:22
   • Kawin lebih dari empat
    • Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
   • Menikahi selain wanita muslimah
    • Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
    • Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221, 60:10
    • Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
   • Muhrim
   • Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa ‘iddah: 2:235
   • Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24, 4:25
  • Pertunangan
   • Disyariatkannya pertunangan: 2:235
   • Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-laki
   • Memperlihatkan wanita kepada peminang: 28:27
   • Hukum nikah: 24:32
   • Hukum nikah muhallil: 2:230
  • Akad nikah
   • Syarat-syarat akad nikah
    • Perwalian dalam akad nikah
     • Syarat adanya wali dalam akad nikah: 2:232
     • Wali kafir atas wanita muslimah: 60:10
     • Menolaknya wali: 2:232, 4:127
    • Syarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
  • Kewajiban suami isteri
   • Kewajiban isteri terhadap suami
    • Ketaatan isteri kepada suami: 4:34
    • Kedurhakaan isteri
     • Cara bergaul dengan isteri yang durhaka: 4:34
     • Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhaka: 4:35
    • Menjaga kehormatan suami dan rumahnya
     • Isteri menjaga rumah suaminya: 4:34
     • Menjaga harta suami: 4:34
   • Kewajiban suami terhadap isteri
   • Kewajiban bersama (suami-isteri)
  • Poligami
   • Etika berpoligami
    • Kewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteri: 4:128, 4:129, 33:51
    • Berlaku sama terhadap semua isteri: 4:3, 4:129
   • Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
   • Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14
 • Perceraian
  • Talak
   • Mendamaikan di antara suami isteri
    • Kebencian suami kepada isterinya: 4:128
    • Menasihati isteri: 4:34
    • Menjauhi isteri: 4:34
    • Memukul isteri: 4:34
    • Dua orang hakim pada satu pertengkaran: 4:35
   • Hukum talak
   • Bagian-bagian talak
    • Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah): 65:1
    • Talak bid’ah (yang tidak sesuai dengan sunnah): 65:1
    • Talak tiga: 2:229
   • Lafaz-lafaz talak
   • Rujuk (kembali)
  • Khulu’ (tebusan talak)
  • Li’an (menuduh isteri berbuat zina)
  • Islamnya salah seorang dari suami isteri: 60:10, 60:11
  • Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya): 2:226
  • Akibat-akibat perceraian
   • Iddah (masa setelah cerai)
    • Ayat-ayat ‘iddah: 2:228, 65:4
    • Iddah wanita yang tidak haid: 65:4
    • Iddah wanita hamil: 65:4
    • Iddah anak-anak: 65:4
    • Iddah cerai mati
     • Masa ‘iddah cerai mati: 2:234
     • Tempat ‘iddah cerai mati: 2:240
    • Iddah wanita yang sudah digauli: 2:228
    • Iddah wanita yang belum digauli: 33:49
    • Tempat ‘iddah: 65:1, 65:6
    • Berhias setelah ‘iddah: 2:234
    • Merujuk isteri setelah ‘iddah: 2:230
   • Nafkah selama masa ‘iddah
 • Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)
 • Warisan
  • Warisan di awal Islam: 2:180, 4:7, 8:72
  • Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11, 4:12
  • Sebab-sebab terjadinya pewarisan
   • Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11, 4:176, 8:75
   • Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
   • Pewarisan karena hubungan wala’: 4:33
  • Bagian-bagian warisan
   • Warisan karena sumpah setia: 4:33
   • Ashobah (sisa)
    • Ashobah dari jalur anak: 4:11
    • Ashobah dari jalur saudara: 4:176
   • Faraidh (bagian tetap)
    • Warisan anak: 4:11
    • Bagian ayah: 4:11
    • Bagian ibu: 4:11
    • Bagian anak wanita: 4:11
    • Bagian suami: 4:12
    • Bagian isteri: 4:12
    • Bagian saudara wanita: 4:176
  • Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12, 4:176
  • Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8

  // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  Leave a comment

  Akhlaq dan Adab

  Akhlaq dan Adab

 • Akhlaq
 • Etika dan hak-hak umum
 • // <![CDATA[
  if (!document.layers)
  document.write('

  idx

  14 Comments